พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ | boychawin.com

พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

  • September 6, 2020 1,959
พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  • Share

พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาอาคารบรรณราชนครินทร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

         การจัดทำโครงงานระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2)เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการพัฒนาใช้เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) บนระบบฐานข้อมูล MySQL โดยใช้เครื่องมือ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น คือ Visual Studio Code เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินประสิทธิภาพมี ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน และบรรณารักษ์อาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 2 คนและผู้ใช้บริการและให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 30 คน

        ผลการศึกษาพบว่า ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถใช้งานอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ อยู่ที่ 4.69 อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ที่ 4.34 อยู่ในระดับ มาก

 
คำสำคัญ: ระบบจองห้อง, ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ


ขอบเขตของระบบ

ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระบบที่ใช้จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบไปด้วย โต๊ะ-เก้าอี้ลานหน้าห้องสมุด ห้องบริการสืบค้นเดี่ยว-กลุ่ม ห้องสมุดสร้างสุขและสามารถสืบค้นสารสนเทศการใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ แบบประมินความพึงพอใจต่อการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศนั้น มีส่วนการทำงานแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1) ผู้ดูแลระบบ

     (1) เข้าสู่ระบบได้ 
     (2) จัดการข้อมูลผู้ดูแลได้
     (3) จัดการข้อมูลบรรณารักษ์ได้
     (4) จัดการข้อมูลสมาชิกได้
     (5) จัดการข้อมูล โต๊ะ-เก้าอี้ลานหน้าห้องสมุด/ห้องบริการสืบค้นเดี่ยว-กลุ่ม/ห้องสมุดสร้างสุข
     (6) จัดการข้อมูลการแจ้งเตือนอุปกรณ์ไม่สะอาดได้
     (7) จัดการข้อมูลแจ้งลืมของได้
     (8) จัดการข้อมูลเรื่องการร้องเรียนบริการได้
     (9) จัดการข้อมูลแผนภาพสถิติการใช้งานได้
     (10) ดูสถานะ โต๊ะ-เก้าอี้ลานหน้าห้องสมุด/ห้องบริการสืบค้นเดี่ยว-กลุ่ม/ห้องสมุดสร้างสุข
     (11) พิมพ์รายงานจำนวนคนใช้บริการได้
     (12) พิมพ์รายงานการแจ้งเตือนอุปกรณ์ชำรุดได้
     (13) พิมพ์รายงานการยกเลิกการจองได้

2) บรรณารักษ์ 

(1) เข้าสู่ระบบได้
(2) จัดการข้อมูลส่วนตัวได้ 
(3) ดูสถานะ โต๊ะ-เก้าอี้ลานหน้าห้องสมุด / ห้องบริการสืบค้นเดี่ยว-กลุ่ม / ห้องสมุดสร้างสุข
(4) พิมพ์รายงานจำนวนคนใช้บริการได้
(5) พิมพ์รายงานการแจ้งเตือนอุปกรณ์ชำรุดได้
(6) พิมพ์รายงานการแจ้งเตือนคนที่ไม่มาใช้บริการได้
(7) ดูข้อมูลการแจ้งเตือนอุปกรณ์ไม่สะอาดได้
(8) ดูข้อมูลเรื่องการร้องเรียนบริการได้
(9) ดูแผนภาพสถิติการใช้งานได้
(10) ดูข้อมูลแจ้งลืมของได้

3) สมาชิก

(1) เข้าสู่ระบบได้
      (2) จัดการข้อมูลส่วนตัวได้
(3) ดูสถานะ โต๊ะ-เก้าอี้ลานหน้าห้องสมุด / ห้องบริการสืบค้นเดี่ยว-กลุ่ม / ห้องสมุดสร้างสุข
(4) ดูรายละเอียดสถานที่ได้
(5) ดูกฎกติกาการใช้งานได้
(6) เลือกจอง โต๊ะ-เก้าอี้ลานหน้าห้องสมุด / ห้องบริการสืบค้นเดี่ยว-กลุ่ม / ห้องสมุดสร้างสุข
(7) แจ้งอุปกรณ์ชำรุดได้
(8) แจ้งอุปกรณ์ไม่สะอาดได้
(9) แจ้งมีคนลืมของได้
(10) ร้องเรียนเรื่องการบริการได้
(11) ดูข้อมูลแจ้งลืมของได้
(12) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้

4) ผู้ใช้ทั่วไป

(1) สมัครเป็นสมาชิกได้
(2) ดูสถานะ โต๊ะ-เก้าอี้ลานหน้าห้องสมุด / ห้องบริการสืบค้นเดี่ยว-กลุ่ม / ห้องสมุดสร้างสุข
(3) ดูรายละเอียดสถานที่ได้
(4) ดูดูกฎกติกาการใช้งานได้
(5) ดูข้อมูลแจ้งลืมของได้


ดูเอกสาร / ดูตัวอย่างระบบ


GitHub

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตาม Facebook

ยอดนิยมวันนี้

ยอดนิยม

เว็บเทรด Bitcoin

Guwork.co

guwork

ช่องทางติดต่อเรา