แจกฟรี เกณฑ์และแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ | boychawin.com

แจกฟรี เกณฑ์และแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

  • October 14, 2020 5,412
แจกฟรี เกณฑ์และแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
  • Share

แจกฟรี เกณฑ์และแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ  โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาอาคารบรรณราชนครินทร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

           เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจในการใช้ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งเป็นมาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ ความพึงพอใจ
                   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
                   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ดี
                   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
                   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
                   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง
สำหรับแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา  อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีรูปแบบดังนี้


ภาพตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
เรื่อง ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภาพตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ


บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตาม Facebook

ยอดนิยมวันนี้

ยอดนิยม

เว็บเทรด Bitcoin

Guwork.co

guwork

ช่องทางติดต่อเรา